W nawiązaniu do komentarzy (w większości nie opartych na przepisach prawnych i prawdzie), przedkładamy informację dotyczącą aktualnych wielkości opłat za odpady komunalne odbierane od firm, sklepów i instytucji.

Szanowni właściciele firm, sklepów, instytucji, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. Wyjaśniamy, iż zmiany wysokości stawek opłat za pojemniki lub worki wprowadzone od 1 grudnia 2021 roku są spowodowane zmianą przepisów prawa krajowego, do których zobligowane zostały wszystkie gminy. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku wprowadziła obowiązek selektywnego sposobu zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości na pięć frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady. W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie każdej z pięciu obowiązkowych frakcji. Ówczesne zmiany spowodowały, iż wiele gmin w Polsce podjęło decyzję o wykluczeniu z gminnych systemów gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych (tj. firm, sklepów, instytucji). Gmina Sędziszów pozostawiła nieruchomości niezamieszkałe w systemie co generowało koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przy niskich stawkach opłat.

Na dzień 31 października 2021 r.,tj. przez 10 miesięcy bieżącego roku gmina dołożyła do kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami kwotę 226 800,00 złotych. Obowiązujące stawki opłat są dostosowane do nowego stanu prawnego – Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stanowią 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, co stanowi kwotę 24,94 zł. Za pojemniki lub worki o większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Zmiana stawek podyktowana jest znacznym wzrostem cen na rynku, co przekłada się na koszty utrzymania systemu, przede wszystkim odbioru i zagospodarowania odpadów.

Przypominamy, że wielkość opłat kształtowała się następująco i była uzależniona od stawki % przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, przyjmowanego ustawą sejmową:

  1. Od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2019 r. wynosiła:

– 13,50 zł za pojemnik o pojemności 120 l (odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny),

– 16,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l (odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny),

2. Od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosiła:

– 32,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l (odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny),

– 41,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l (odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny),

2. Od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosiła:

– 6,34 zł za pojemnik o pojemności 120 l,

3. Od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r: wynosiła:

– 6,69 zł za pojemnik o pojemności 120 l,

4. Od 1 grudnia 2021 r. wynosi:

– 24,94 zł za pojemnik o pojemności 120 l,

Jednocześnie informujemy, iż od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega sposób rozliczania usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów (ze stawki ryczałtowej na płatność od każdej tony odebranych odpadów). Wydatki będą więc zależały od ilości wyprodukowanych i oddawanych śmieci.

Warto podkreślić, że dotychczas opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców naszej gminy należą do najniższych w województwie i kraju.