Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek
udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących
na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc,
w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych,
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz
ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.