Zgodnie z art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity DZ. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów może w terminie 60 dni od powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa.

Odwołanie złożonego oświadczenia, nie może natomiast nastąpić przez cały okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości stosowne odwołania oświadczenia o wystąpieniu może złożyć, ale będzie miało ono moc obowiązującą dopiero z chwilą biegu nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.