Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. należy złożyć oświadczenie uprawniające do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh oraz wypłaty dodatków na zakup opału. Dotyczy to m.in. jednostek samorządu terytorialnego oraz tzw. podmiotów wrażliwych.

„Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie”.

Wzór oświadczenia składanego przez odbiorcę uprawnionego do pobrania ze stron internetowej sprzedawcy energii.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej jako plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwość zastosowania ceny gwarantowanej energii 785 zł/MWh wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

30 listopada br. mija też termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału. Podmiotami wrażliwymi są m.in.: szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne, ochotnicze straże pożarne mogą składać wnioski o wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.