Urząd Miejski w Sędziszowie przypomina, że w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię/nazwę jednostki, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Sędziszowa.

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, co oznacza, że bez zmiany przeznaczenia gruntów w studium nie można dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Link do Obwieszczenia Nr 5/2021 Burmistrza Sędziszowa  z dnia 24 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/717849/Obwieszczenie-5_2021