Na podstawie art. 9o ust. 6 w związku z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (j.t. z 2023 r., poz. 1786 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region
Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków, z dnia 25.09.2023 r., uzupełniony w dniu
03.11.2023 r. oraz w dniu 05.12.2023 r., w dniu 26.09.2023r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.:
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
– LOT-B2_2 Sędziszów (bez stacji) – granica województwa,
– LOT-B-2_1 Jędrzejów (bez stacji) – Sędziszów,
w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-
Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”, realizowanego
w ramach projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna –
Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” POiIŚ 5.1-30.”

Pełna treść obwieszczenia poniżej: