Zarząd Zlewni w Kielcach, w celu zapewnienia czynnego udziału wszystkim stronom postępowania administracyjnego, zwraca się o podanie do publicznej wiadomości, załączonego do niniejszego pisma obwieszczenia, informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1) usługi wodne, obejmujące:

  • pobór wód w okresie od 01.04. – 30.09. każdego roku z rzeki Mierzawa w km 39+530 z wykorzystaniem istniejącego ujęcia brzegowego;
  • piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łowinka (Łowinianka) w km 0+110 w okresie od 01.04. – 30.09. każdego roku, za pomocą istniejącej zastawki betonowej do rzędnej 236,90 m n.p.m.;
  • pobór wód powierzchniowych w okresie od 01.04. – 30.09. każdego roku z rzeki Łowinki (Łowinianki) w km 0+112 z wykorzystaniem istniejącego ujęcia brzegowego;

2) szczególne korzystanie z wód, polegające na nawadnianiu upraw szkółki drzew i roślin ozdobnych, zlokalizowanej w miejscowości Boleścice, Wojciechowice, gmina Sędziszów oraz w miejscowości Deszno, gm. Nagłowice.

Poniżej pełna treść Obwieszczenia i Zawiadomienia o wszczęciu postępowania: