Na podstawie a11. 8 ust. I ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks· postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Starosta Jędrzejowski orzeka:

że nieruchomości położone we wsi Gniewięcin gm. Sędziszów, oznaczone w ewidencji gruntów obręb 8 Gniewięcin gm. Sędziszów, jako działki Nr 460, 537/13, 540, 541, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 709, 710, 1758, 1780 o łącznej powierzchni 5,9496 ha, stanowią mienie gromadzkie.

Poniżej pełna treść decyzji: