Na podstawie art. 124, 124a ustawy z dnia 21 sierpnja 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), oraz ait. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Starosta Jędrzejowski orzeka:

 1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 490/1 o powierzchni 3,60 ha, położonej w obr. Pawłowice, gm. Sędziszów, o nieuregulowanym stanie prawnym, KI1J/00040685/2 (w ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest nieżyjący Józef Trzciński i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po jednym ze spadkobierców po Józefie Trzcińskim), przez udzielenie zez·wolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na przebudowę linii 110 kV relacji Sędziszów -Jędrzejów 2, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.
  Przebudowa istniejącej napowietrznej linii będzie polegała na przebudowie przy zachowaniu tej samej trasy i długości linii.
  Prace na przedmiotowej działce, będą dotyczyć wymiany istniejących przewodów fazowych i przewodu odgromowego o długości ok. 528,0 m – odcinek istniejącej linii 110kV która będzie podlegać przebudowie, zlokalizowana jest wzdłuż działki od zachodniej do wschodniej jej granicy, w odległości ok. 49,2 m od południowej granicy działki a w północnej granicy (w zachodniej części działki) i ok. 22 m od północnej granicy i 11 m od południowej graniczy (w wschodniej części przedmiotowej działki). Ponadto prace będą dotyczyć wymiany słupa elektroenergetycznego oraz demontaż dwóch słupów elektroenergetycznych. Słup który podlega wymianie, usytuowany jest wzdłuż istniejącej linii w odległości ok. 255,5 m od wschodniej granicy przedmiotowej działki.
 2. Ustanowić strefę ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 5913 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji. Strefa ograniczenia obejmuje obszar o szerokości 11 m (po 5,5 m od osi linii 110 kV w obydwie strony tj. pas
  o szerokości ok. 11 m i długości 528 m. Strefę wyznacza oś istniejącej linii napowietrznej 110 kV.
 3. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu czynności związanych z pracami związanymi z przebudową linii 110 kV relacji Sędziszów – Jędrzejów 2, a w przypadku gdyby było to niemożliwe lub powodowało nadmierne trudności lub koszty, bądź na skutek zrealizowanych prac zmniejszy się wartość nieruchomości, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za wynikłe z tego tytułu szkody.
 4. Zobowiązać właściciela do udostępnienia w/w nieruchomości w celu wykonania konserwacji i usuwania awarii urządzeń.
 5. Niniejsza decyzja stanowi podstawę dokonania wpisu w księgach wieczystych.

Poniżej pełna treść decyzji: