Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że  na  wniosek  PKP  Linia  Szerokotorowa  Sp.  z  o.o.,  ul. Szczebrzeska  11, 22-400 Zamość z dnia I 2.08.2020r., w dniu 02.11.2020r. została wydana Decyzja Nr XXXVIl/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwes tycj i pn.: ,,budowa toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem  niebezpiecznym  na stacji  Sędziszów LHS”, na  linii  kolejowej  nr 65 w km od 314+118,9 do km 314+374,5, na działkach nr ewid. 481, 482, 571, obręb ewid. 0019 Pawłowice, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty PKP.