Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65), Starosta Jędrzejowski

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych nr:

nr 30 położonej w obr. Nowa Wieś gm. Słupia Jędrzejowska,

nr 78/3, 78/4, 105/1, 78/5 położonych w obr. Wywła gm. Słupia Jędrzejowska, nr 245 położonej w obr. Sosnowiec gm. Sędziszów,

nr 568, 586 położonych w obr. Słupia Jędrzejowska, gm. Słupia Jędrzejowska,

nr 185/4 położonej w obr. Rożnica gm. Słupia Jędrzejowska,

w celu przebudowy napowietrznej linii 11O kV relacji Sędziszów – Szczekociny

Powyższe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny.

W ewidencji gruntów jako charakter władania przedmiotowymi nieruchomościami wpisane jest władanie samoistnie, bez dokumentu własności i KW.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowych nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, pokój nr 206, tel. (041)386-21-38 wew. 67.

Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowych sprawach bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.