W połowie marca weszły w życie ważne zmiany w zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej (modyfikacje dotyczącą uregulowania kiedy pacjent powinien skorzystać z wizyty stacjonarnej, a kiedy lekarz może przeprowadzić teleporadę). W skutek zmian, lekarz pierwszego kontaktu nie może (poza kilkoma sytuacjami) narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady. W rezultacie to od świadczeniobiorcy i preferowanej przez niego formy wizyty będzie zależało czy świadczenie zostanie udzielone w formie tradycyjnej czy teleporady.

Kiedy konieczna jest bezpośrednia wizyta pacjenta w placówce?

Zgodnie z komunikatem NFZ z 15.03.2021, lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:

pacjent (lub jego opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę

świadczeniobiorca cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy

zachodzi podejrzenie choroby nowotworowej

świadczenie dotyczy dziecka do 6 roku życia

jest to pierwsza wizyta pacjenta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru

Kiedy dopuszczalna jest teleporada?

Pacjent powinien korzystać z teleporady, gdy:

istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz jest w posiadaniu dokumentacji medycznej

pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz jest w posiadaniu dokumentacji medycznej

celem wizyty jest uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia.

dzieci do 6 roku życia korzystają z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu

Co istotne pacjent uzyskana przez teleporadę u lekarza POZ:

zalecenia

e-zwolnienie

e-skierowanie

zlecenie na test na koronawirusa

e-receptę

sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał).

Obowiązki informacyjne placówki POZ

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

w miejscu leczenia

na stronie internetowej

telefonicznie na prośbę pacjenta

Wspomniana Informacja przekazywana przez placówkę POZ zawiera następujące dane:

listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty

system, przez który lekarze udzielają teleporad

sposób ustalenia terminu teleporady

sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia

sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)

możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna

instrukcje o: sposobie realizacji e-recepty/e-skierowania/e-zlecenia na wyroby medyczne/ zlecenia badań dodatkowych (w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych), a także możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

Termin realizowania teleporady

W związku z nowelizacją § 3 rozporządzenia w sprawie standardu udzielania teleporad w POZ, od 4 lutego teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście

w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada?

1. Przed udzieleniem teleporady konieczne jest potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.

2. Następnie dochodzi do przeprowadzenia wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.

3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.

4. Lekarz dokonuje oceny, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.

5. Jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz informuje pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty.