Prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.09.2021 r., znak: WGN.6821.1.26.2021 w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 223/1, 227, 260 położonej w obr. Sosnowiec, gm. Sędziszów (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym), polegającej na przebudowie linii 11 O kV relacji Sędziszów – Szczekociny – jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na w/w nieruchomości, na str. 1 przedmiotowej decyzji, w wierszu 16 od góry: jest: ,,nr 280″, powinno być ,,260″.

Poniżej pełna treść postanowienia: