Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, informuję, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 marca 2014 r., znak: WOO-I.4210.8.2013.MGN.27, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa w obrębie geodezyjnym Pawłowice, Borszowice, Sędziszów, Sosnowiec, Łowinia – Gmina Sędziszów, parku elektrowni wiatrowych „Sędziszów 1194″ o łącznej mocy do 10 MW”, skladającego się z pięciu turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 180 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem, zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w dniach roboczych w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 369 21 05. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej n.iż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponadto na podstawie art. 36 Kpa wskazuję nowy term.in załatwienia sprawy na dzień 31 grudnia 2021 r.

Poniżej pełna treść zawiadomienia: