ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty numer: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”.

Szczegółowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii-w-przedsiebiorstwach-rpsw030200-iz00-26-35222/