Odnosząc się do informacji docierających do tut. Urzędu dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski wyjaśniam:

1. Firma Tamax sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów  złożyła do tut. Urzędu dniu 22.12.2020 r. wniosek (data wniosku 21.12.2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm.  Sędziszów powiat jędrzejowski, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że przedsięwzięcie kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83b ww. rozporządzenia.

Do wniosku załączony został m.in. Raport oddziaływania na środowisko.

Organ ocenił wniosek pod względem formalnym i w dniu 07.01.2021 r. wszczął postępowanie w sprawie zawiadamiając strony postępowania pismo znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 07.01.2021 r. informując jednocześnie o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 k.p.a.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) jeżeli jest przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji organ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, zasięga opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej i uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.  Pismem znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 07.01.2021 r. tut. organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie o dokonanie uzgodnień warunków realizacji omawianego przedsięwzięcia.

Na stronie bip.sedziszow.pl w zakładce Ochrona środowiska > Decyzje środowiskowe zamieszczono zawiadomienie znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 07.01.2021 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Ponadto, zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej realizacji  inwestycji (Sołectwo Borszowice) i tablicach ogłoszeń Sołectwa Zagaje i Sołectwa Grązów oraz Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20. Poinformowano również, iż  dokumentacja jest dostępna w pokoju nr 26 I piętro bud. B Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy udział w postępowaniu przysługuje każdemu. Wnioski i uwagi w sprawie można składać w formie pisemnej lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Sędziszowa.

Burmistrz Sędziszowa jest organem właściwym do wydania decyzji w omawianej sprawie (art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Wobec powzięcia z urzędu informacji o kolejnym zamierzeniu inwestycyjnym firmy Tamax sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sędziszów wniesiono zastrzeżenia, co do realizacji kolejnego przedsięwzięcia – pismo znak: GG.6810.5.5.2020/2021 z dnia 07.01.2021 r. (w załączeniu poniżej).

3. Należy wskazać, iż Gmina Sędziszów w przedmiotowej sprawie działa dwutorowo:

1)  jako organ, który jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania i wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski

2) jako właściciel nieruchomości oddanej w dzierżawę – w tym zakresie w 2020 roku wykonano m.in. audyt składowiska, a o ujawnionych nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania składowiska powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono kontroli składowiska). WIOŚ przekazał audyt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu Środowiska i Gospodarowania Odpadami celem rozpatrzenia zasadności podjęcia działań zdefiniowanych w art. 148 ustawy o odpadach tj. Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do dnia dzisiejszego nie przedstawił swojego stanowiska.

W dniu 22.12.2020 roku ponownie wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie informacji o działaniach podjętych w sprawie zarządzającej składowiskiem w Borszowicach firmy Tamax sp. z o.o. WIOŚ poinformował, iż ustalony pierwotnie termin kontroli przesuwa do dnia 31.03.2021 r. natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnych wyjaśnień.

W dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2021 roku wypłynęły do nas dwa pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wyżej wymienionej sprawie. Skan pism poniżej:

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek