Działając na podstawie art. 6c ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Sędziszowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, w tym odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Sędziszów.

Planowany termin przeprowadzenia przedmiotowego postępowania III kwartał 2022 r.