Gmina Sędziszów  informuje,  iż Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków na część 2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”: „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” wyłącznie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. tj. działanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”).

Beneficjentem programu  jest Gmina Sędziszów a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1. Niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru jest określenie ilości materiałów zawierających azbest przeznaczonych do zebrania, transportu i unieszkodliwienia.

Z uwagi na powyższe, Mieszkańcy, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie  budynek B, pok. 26 celem złożenia stosownego oświadczenia.

Ostateczny termin zgłoszenia upływa w dniu 29.01.2024 r. o godz. 13:00.