Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1161), Burmistrz Sędziszowa ogłasza nabór na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt.

Osoby zainteresowane które posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sędziszów, mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Rzeczoznawcami mogą zostać osoby które :

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sędziszów,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji;
  4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Kandydatów na rzeczoznawców mogą również zgłaszać:

– sołtys lub

– izba rolnicza, lub

– związek zawodowy rolników, lub

– organizacja społeczno – zawodowa rolników, lub

– izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

– grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Zainteresowane osoby spełniające wyżej wskazane wymogi mogą składać wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do dnia 30.11.2021r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sędziszowie poziom -1, drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie  ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.

Druk wniosku dostępny poniżej oraz w siedzibie tut. Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 – 38 11 127 wew. 505 lub w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 28.