Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Burmistrz Sędziszowa przypomina, że zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1510) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, po zakończeniu budowy podlegają  zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Sędziszowa.

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Stosowne druki dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów poziom -1 oraz na stronie BIP Urzędu w zakładce Ochrona środowiska → Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

UWAGA!

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia , w którym została objęta tym obowiązkiem.

Osoby, które nie dopełniły powyższego obowiązku proszone są o pilne dokonanie zgłoszenia instalacji do tut. Urzędu.