Dotyczący obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sędziszów

Art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1888 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Sędziszowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Sędziszów którzy jeszcze nie dokonali stosownego zgłoszenia posiadanych szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji o wypełnienie druku. Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie osobiście, pocztą tradycyjną na adres ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów lub elektronicznie na adres skrzynki podawczej e-puap: /1kqcvr3465/skrytka w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.

Druki zgłoszenia dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów w punkcie obsługi klienta – poziom -1 oraz w formie elektronicznej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w zakładce Ochrona Środowiska → Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Proszę mieszkańców o współpracę oraz udzielenie rzetelnych informacji niezbędnych do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dane ze zgłoszeń będą weryfikowane w oparciu o informacje sprawozdawcze podmiotów zajmujących się wywozem nieczystości płynnych z terenu gminy Sędziszów oraz dane dotyczące poboru wody przez poszczególne indywidualne gospodarstwa domowe.

Przypominam także, że w świetle obowiązujących  przepisów właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do posiadania pisemnie zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sędziszów oraz dokumentów uiszczenia opłat za wywóz tych nieczystości.

Przydatne linki:

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków