Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, na wniosek PV Energia 14 SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 52/23, 98-200 Sieradz działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Grzegorza Romana Bujaka, z dnia 05.12.2023 r., uzupełniony w dniu 25.01.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Klemencice” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych: Kaziny, Łany, Klemencice, Jeziorki, gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie”.

Poniżej pełna treść Obwieszczenia: