Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Posiadanie szczelnego szamba nie zwalnia z tego obowiązku.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci uchylić się można wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymogi techniczne. Powyższy przepis nie ma wyłączenia dla nieruchomości niezamieszkałych (również właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej).

Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Ostatecznie gmina może również skierować wniosek o ukaranie do sądu przeciwko właścicielowi posesji nie wykonującemu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po raz kolejny apelujemy o podłączenia posesji do kanalizacji miejskiej. Uchroni to Państwa od ewentualnych sankcji grzywny.

Polska przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa ściekowa). W celu określenia potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowana ich realizacji w taki sposób, aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych(KPOŚK).

KPOŚK stanowią aglomeracje ściekowe, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie oraz spełniać normy oczyszczalni ustalone przez UE.

Większość terenu miasta Sędziszów oraz miejscowości Tarnawa, Szałas i Borszowice objętych jest terenem aglomeracji ściekowej. Aby rozliczyć się z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i nie zostać obciążonym karami poziom skanalizowania na terenie aglomeracji musi wynosić 98% liczby osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.