Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7, w związku z art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek spółki Palko Sp. z o.o., z siedzibą Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, działającej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Chabę -Demiańczuk, złożony w dniu 25.11.2022r. i uzupełniony w dniu 30.01.2023r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji deszczowej, ozn. jako W1-W9 oraz rowu trawiastego, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 735, 863/4, 863/6, obręb 0008 Gniewięcin, jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów -obszar wiejski, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Poniżej pełna treść zawiadomienia: