Przypominamy o obowiązku zgłaszania instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Przypominamy o obowiązku zgłaszania instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy o obowiązku zgłaszania instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. Zgłoszenie budowy takiego obiektu dokonuje się w starostwie powiatowym w wydziale budownictwa na co najmniej 30 dni przed planowaną budową. Po wybudowaniu ale na co najmniej na 30 dni przed uruchomieniem instalacji należy złożyć zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Miejskim.

Instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków, których eksploatacja nie została zgłoszona do Burmistrza działają niezgodnie z prawem.

Druki zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów poziom -1 oraz na stronie BIP Urzędu w zakładce Ochrona środowiska → Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Co ważne, przepisy art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm) wprost określają, że przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi określone w przepisach odrębnych. W przypadku kiedy eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie została zgłoszona w Urzędzie Miejskim i nie ma technicznych przeszkód do wykonania przyłącza, właściciel nieruchomości będzie musiał podłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.