Urząd Miejski w Sędziszowie zwraca się do Mieszkańców gminy o zweryfikowanie danych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W wyniku przeprowadzonej przez tut. Urząd wyrywkowej weryfikacji złożonych deklaracji ustalono, iż w wielu przypadkach stwierdza się zaniżanie ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

W związku z powyższym, zwracamy się do Mieszkańców gminy Sędziszów o dokonanie weryfikacji złożonych deklaracji śmieciowych. W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości osób niż jest to w rzeczywistości dokonania aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku zamieszkania na nieruchomości nowych osób, urodzenia się dziecka, powrotu z zagranicy, internatu, akademika) należy złożyć nową deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. zaktualnymi danymi niezbędnymi do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania, tj. w miejscu wytwarzania odpadów. Aktualizacji danych zawartych w deklaracjach powinni dokonać również właściciele nieruchomości na których mieszkają osoby nie posiadające zameldowania.

Po wskazanym terminie tut. Urząd zweryfikuje złożone deklaracje w oparciu o posiadane dane źródłowe, tj. dokumenty z ewidencji ludności, dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dokumenty dotyczące przyjęcia dzieci do żłobka, przedszkola lub szkół, jak również pozyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ będzie wzywał właścicieli nieruchomości do udzielenia wyjaśnień a w sytuacji potwierdzenia nieprawidłowości wnioskował będzie o złożenie nowej deklaracji, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Bądźmy odpowiedzialni i złóżmy deklaracje zgodne ze stanem faktycznym.

Każdy z nas generuje śmieci, niezależnie od wieku a także od rodzaju zamieszkałej nieruchomości.

Nie podając pełnych danych o ilości domowników obarcza się opłatami za śmieci pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Druk deklaracji do pobrania