Zgodnie z art. 7, art. 10 § 1 oraz w nawiązaniu do art. 95 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam,

o możliwości składania uwag do protokołu z otwartej rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 22.02.2021 r. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski.

Zastrzeżenia i uwagi do niniejszego protokołu wszyscy zainteresowani mogą złożyć na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.