Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Burmistrz Sędziszowa

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, w tym odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Sędziszów. Z uwagi na treść obecnie realizowanej umowy zawartej od dnia 01 stycznia 2022 roku na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w umowie zawarcie umowy nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie nr XXIII/160/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym Burmistrz Sędziszowa wyznacza termin do dnia 28 czerwca 2022 r. (tj. nie krótszy niż 60 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji) na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2.   złożenie  przez  właściciela  nieruchomości  oświadczenia  spełniającego  wymagania, o  których  mowa  w  art.  6c  ust.  3a  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem,  przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

UWAGA

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 28.06.2022 r. na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie https://bip.sedziszow.pl zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi, na stronie internetowej Urzędu: https://www.sedziszow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu https://bip.sedziszow.pl zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi.

Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek