Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie można składać wnioski dotyczące przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 poz. 583).

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie Gminy Sędziszów oraz dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Sędziszów.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.