Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.

Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, może stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki również mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców
i pieszych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię.

Właściciel nieruchomości jest odpowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, a także usunąć sople i zwały śniegu, jak
i nawisy z dachów budynków i zabudowań gospodarczych tak by zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie
w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i pojawienia się na spodzie lodu i ciężkich frakcji śniegu. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji.

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie naszej gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również jej mieszkańców. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nas wszystkich. Najlepszym sposobem gwarantującym wywiązanie się
z tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska o czystość i porządek naszego otoczenia.