Na podstawie art. 124, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postęp01,11ania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Tomaszewskiego (reprezentującego firmę EMCA Volt) – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2021r, (data wpływu 15.07.2021r), w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 295 położonej w obr. Mierzyn, gm. Sędziszów (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym), polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Sędziszów – Jędrzejów 2- jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na w/w nieruchomości…

Poniżej pełna treść decyzji: