Informujemy, że w dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów/burmistrzów/prezydentów obowiązek potwierdzania umów dzierżawy gruntów rolnych, co dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.

W trybie art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2000. 174.t.j.), Burmistrz Sędziszowa będzie potwierdzać zawarte pisemnie od dnia 31 lipca 2020 r. umowy dzierżawy gruntów rolnych osobom, które:

  1. zaprzestały prowadzenia gospodarstwa rolnego
  2. których małżonek nie jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem gospodarstwa rolnego
  3. zawarły umowę dzierżawy na okres co najmniej 10 lat
  4. złożą stosowne oświadczenie, iż zawarły umowę dzierżawy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  5. wydzierżawiły grunt rolny osobie innej niż:
  • małżonek
  • dziecko (własne lub przysposobione) lub małżonek dziecka
  • osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wydzierżawiającym lub jej małżonek

Informujemy, że potwierdzenie ma formę zaświadczenia wydawanego przez Burmistrza Sędziszowa na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie oraz na stronie https://sedziszow.pl), do którego załączyć należy umowę dzierżawy.

Zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ppkt b ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U.2019.1000.t.j).