Zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na dzień 28 sierpnia 2020 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

W związku z pandemią Koronawirusa i znacznymi ograniczeniami wynikającymi z tego tytułu, obrady sesji będą się odbywać bez udziału publiczności.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: sesji absolutoryjnej z dnia 26.06.2020 r. oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 07.07.2020 r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sędziszowa w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych i poparcia uchwały o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
9. Uchwała w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Forum Gospodarcze Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców.
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor w zakresie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani ….
13. Uchwała w sprawie wniosków Pana ….
14. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sędziszów w roku szkolnym 2020/2021.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji.
16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2020 r.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Mysiara
Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<