STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

jako Beneficjent

Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób
powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

oraz

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

zapraszają do udziału w Projekcie

„Miejsce pracy dla Ciebie”

Tworzymy miejsca pracy!

Zgłoszenia będziemy przyjmować

od 15 do 26 lutego 2021 r. oraz od 18 do 31 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy!

„Miejsce pracy dla Ciebie”

Projekt skierowany jest do osób:

–  które na dzień składania formularza mają ukończone 30 lat,

–  osób bezrobotnych  (w tym zarejestrowanych w Powiatowym /Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:

     •osób po 50 roku życia, lub

     •kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub

     •osób z niepełnosprawnościami, lub

     •osób długotrwale bezrobotnych, lub

     •osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),

– zmierzających podjąć zatrudnienie.

Co najmniej 30 % uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub biernie zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia:

1. Indywidualny plan działania– identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej  do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 25 000, 00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 791 624,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać telefonicznie, mailowo. Dane do kontaktu poniżej.

Zapraszamy!

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. 41 34 443 92
e-mail: sekretariat@siph.com.pl, www.siph.com.pl

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.