Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje o kampanii informacyjnej, mającej na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji. Jest to jeden z obszarów działalności organów nadzoru górniczego, które w ramach swoich kompetencji rzeczowych są właściwe w zakresie między innymi ustalania opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji.

Nielegalna eksploatacja kopalin w ostatnich latach stała się przedmiotem wielu postępowań, które w większości kończyły się ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej. Być może, z powodu braku odpowiednich informacji, wydobycie kopaliny na swoje potrzeby z własnych nieruchomości, dla niektórych mieszkańców kończyło się „boleśnie” bo ustaleniem takiej opłaty. Powodem był brak wcześniejszego zgłoszenia zamiaru wydobycia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. u. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach – w przypadku kierowanych przez Państwa Gmin. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.