Czyste Powietrze

Informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
– numer księgi wieczystej
– numer działki
– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
– wartość dochodu/rodzaj PIT
– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)
– załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Burmistrz Sędziszowa informuje, że od dnia 20 maja br. w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie uruchomiony zostanie Punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej- pokój nr 14 (parter) budynek B

Punkt będzie czynny w dni robocze:

w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00 oraz we wtorek od 8.00 do 13.00.

Z Punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Sędziszów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 3811127, wewnętrzny 507.

Utworzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego jest realizacją zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sędziszów.

W Punkcie konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Mam nadzieję, że funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie miasta i gminy Sędziszów.

Zachęcam do korzystania z punktu!