Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z a1t. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), oraz a1t. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-11 O Skarżysko-Kamienna, reprezentowanej przez pełnomocnika z dnia 07.09.2021 r. w dniu 22.11.2021r. została wydana decyzja Nr LIII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej (ziemnej) SN 15 kV z kanalizacją światłowodową o długości ok. 158,0 m, relacji: GPZ Sędziszów-Wodacz łącznik z linią 15 kV GPZ Sędziszów-Szczekociny 2 (od słupa nr 52 linii 15 kV GPZ Sędziszów-Wodacz do słupa nr 47 linii 15 kV Sędziszów-Szczekociny 2) w miejscowości Gniewięcin gm. Sędziszów, na terenie linii kolejowej nr 65 „Most na rzece Bug – Sławków Płd”, oraz na terenie linii kolejowej nr 8 „Warszawa Zachodnia – Kraków Główny”. Inwestycja na działce nr ewid. 874/3,obręb ewid. 0008 Gniewięcin, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Poniżej pełna treść obwieszczenia: