Pakt dla inwestora

Wielką troską dla władz samorządowych jest rozwój gospodarczy naszego terenu, a w tym przede wszystkim związane z tym tworzenie nowych miejsc pracy.

Samorząd Sędziszowski wypracował w tym zakresie kierunki działania, które są priorytetem każdego budżetu gminy. Działanie te zostały ujęte w formie stanowionej uchwałą Nr IIa/14/2002 z dnia 04 grudnia 2002 roku w sprawie współdziałania i pomocy dla inwestorów rozpoczynając działalność na terenie gminy.
Poniżej podajemy jej treść:

Uchwała Nr IIa/14/2002
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 4 grudnia 2002 roku

w sprawie współdziałania i pomocy dla inwestorów rozpoczynających działalność na terenie gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Realizując zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa, ustala się następujące kierunki działania zmierzające do promowania regionu i pobudzania inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy:

 1. W zakresie promocji miasta i gminy Sędziszów:
  a) corocznie w budżecie gminy zabezpieczać środki na promocję i reklamę,
  b) na bieżąco aktualizować własną stronę internetową,
  c) w okresach cyklicznych opracowywać własne foldery o gminie, oraz umieszczać informacje promujące region w różnego rodzaju publikacjach o zasięgu ponadgminnym,
  d) czynić starania celem nawiązania współpracy z gminami, miastami zagranicznymi, w ramach tzw. współpracy partnerskiej.
 2. W zakresie przygotowania gruntów dla potrzeb inwestycyjnych:
  a) sporządzić bazę terenów pod wydzierżawienie lub sprzedaż dla inwestorów.
  b) w budżecie gminy realizować zadania związane z uzbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę komunalną,
  c) w terminach priorytetowych realizować indywidualne wnioski o jednostkowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pod rozwój działalności gospodarczej tworzącej nowe miejsca pracy,
  d) nieodpłatnie przekazywać grunty komunalne dla inwestorów pod potrzeby inwestycji gdzie planuje się zatrudnienie min. 100 osób.
 3. W zakresie ulg w obciążeniach publiczno-prawnych:
  a) stosuje się ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty – podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem priorytetów dla inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.
 4. W zakresie innych działań:
  a) zabezpieczyć wg możliwości środki finansowe w budżecie gminy:
 • na prace interwencyjne i publiczne organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
 • na rzeczywiste potrzeby pomocy społecznej dla mieszkańców w tym dodatki mieszkaniowe.

§ 2.

 1. Wymienione w § 1 kierunki działania realizowane będą w ramach kompetencji stanowiących organów gminy tj. Rady Miejskiej i Burmistrza.
 2. Stosowanie ulg publiczno-prawnych wymienionych w § 1 pkt 3 wymaga opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 3.

 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 4.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Mysiara