Powołując się na § 7 pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów, który jest aktem prawa miejscowego prosimy mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na kolorystykę worków lub pojemników (w zależności od tego, w co jest wyposażona nieruchomość), w których gromadzone są poszczególne frakcje odpadów. Przypominamy, że właściwa kolorystyka pojemników w tym worków na gromadzenie i oddawanie odpadów komunalnych z nieruchomości winna być zgodna z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. poz. 1858) i wymienionym na wstępie Regulaminem, jak niżej:

 •  kolor niebieski   – dla papieru i tektury,
 •  kolor biały   – dla szkła bezbarwnego,
 •  kolor zielony   – dla szkła kolorowego,
 •  kolor żółty   – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
 •  kolor brązowy   – dla odpadów ulegających biodegradacji,
 •  kolor czarny lub szary   – na pozostałe odpady, w tym zmieszane odpady komunalne.

ZWRACAMY SIĘ Z GORĄCĄ PROŚBĄ
O POZYTYWNY ODZEW NA NASZ APEL