Nabór wniosków
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa
dla kół gospodyń wiejskich w roku 2020

Gmina Sędziszów informuje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w roku 2020, który potrwa do 30 września 2020 r. bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, które w roku bieżącym wynoszą 40 mln zł. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.
 
Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
– 3 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
– 4 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
– 5 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.
 
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jędrzejowie ul. Władysława Stanisława Reymonta 12, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, zarejestrowaną przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście do placówki terenowej Agencji.
 
Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z :

 1. Działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
 2. Działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 3. Rozwojem przedsiębiorczości kobiet,
 4. Inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
 5. Upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 6. Reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. Rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 Warunki udzielenia pomocy:

 1. Wykorzystanie przyznanej pomocy w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Rozliczenie przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,
 3. Zwrot pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 4. Przechowywanie, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępnienie na żądanie Prezesa Agencji dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.