Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2  oraz 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ograniczeniem COVID – 19 ( Dz. U. z 2020 roku poz. 410 z późn. zm.) oraz § 2 a rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz.U.  z 2020 roku, poz. 652 z późn. zm.) z dniem 14 maja 2020 roku wznawia się  działalność:

a) Żłobka Samorządowego „Kraina Maluszka w Sędziszowie,

b) Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie,

c) oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: Nr 1 w ZSO w Sędziszowie, Nr 2 w Sędziszowie oraz  w Pawłowicach.

Zobowiązuje się dyrektorów do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie  w/w jednostek.

Dopuszcza się możliwość korzystania przez dzieci przebywające  na zajęciach opiekuńczo –  wychowawczych z istniejących na terenie wymienionych  jednostek placów zabaw i boisk.

Udostępnienie sprzętu rekreacyjno – sportowego może nastąpić tylko i wyłącznie  przy pełnym zachowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.