Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie etap – II. Zostały wykonane wszelkie niezbędne próby oraz rozruchy tłoczni ścieków będących elementem kanalizacji. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje: cześć Tarnawy, Szałas, część ul. Batalionów Chłopskich, ul. Gródek, ul. Bąkowską, ul. Partyzantów, cześć ul. Polnej, część ul. Jędrzejowskiej, ul. Cichą, cześć ul. Nagłowickiej.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o przyłączenie swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014–2020. Warunkiem udzielenia dotacji było uzyskanie efektu ekologicznego w postaci podłączenia się mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Nadmieniamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2018r, poz.1454 i 1629, z 2019r poz.730 i 1403 oraz 1579/ dostawca ścieków ma obowiązek podłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez gminę, a gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych, nie ma obowiązku podłączania jej do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy są zobowiązani do wykonania przyłączy kanalizacyjnych na własny koszt na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tj. Dz. U. z 2017 poz. 328, 1566, 2180, z 2018r poz.650/ co zostało potwierdzone Uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22.06.2017 r, Sygn. akt Nr SZP 2/16 z której wynika, że „realizację budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”.

W celu przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 19 w Sędziszowie. Na podstawie uzyskanych technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej można rozpocząć prace związane z przyłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Osoba do kontaktu: Pan Marek Molenda tel. 731 471 594,
email: marek.molenda@sedziszow.pl

Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek