Zakład Usług Komunalnych  sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp.  z o.o. z siedzibą w Sędziszowie

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie, na podstawie § 11  ust. 3 Umowy Spółki, stosując się do przepisów art. 2011 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 739 z późn. zm. ) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 2. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 3. posiadać co najmniej 10 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. posiadać co najmniej 5–letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 5. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 6. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciwko nim;
 8. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;
 9. posiadać wiedzę w zakresie zarządzania podmiotem gospodarczym oraz wiedzę z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 • Ponadto kandydaci powinni:
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych;
 • posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations;
 • posiadać znajomość zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstwa, audytem oraz kontrolą przedsiębiorstwa, organizacją procesów wytwarzania i dystrybucji wody pitnej, odbioru i oczyszczania ścieków, zarządzania zasobami mieszkaniowymi.
 • W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które:
 • pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

lub

 • wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

lub

 • są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą na jej rzecz pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

lub

 • pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;

lub

 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 • Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 10 – letni okres zatrudnienia – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS, bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia   z ust 1. pkt.2;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS, bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie z ust.1 pkt.3;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust.1 pkt 5;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 1 pkt 6;
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 1   pkt 7 i 8 oraz ust. 2 powyżej (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
 • Celem potwierdzenia spełnienia wymogów o których mowa w ust. 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 3.
 • Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 4 lub 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4, mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty przedstawione w językach obcych winny posiadać także ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4 – 6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

1)  list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie            o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

2)  życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

3) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega lub zaświadczenie lekarskie o braku w/w przeciwwskazań;

4) oświadczenie w przedmiocie nie pełnienia funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

5)  oświadczenie  w przedmiocie braku przynależności do partii politycznej i pełnieniu funkcji w organie reprezentującym partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionym do zaciągania zobowiązań;

6) oświadczenie w przedmiocie braku uczestnictwa w organach albo niepełnienia funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego;

7) oświadczenie w przedmiocie niepełnienia funkcji z wyboru w zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej działającej w podmiocie, którego dotyczy postępowanie;

8) oświadczenie w przedmiocie nieprowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej kandydata, które mogą powodować konflikt interesów wobec działalności Spółki, której dotyczy postępowanie.

    8.     Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego.     

1. W siedzibie Spółki w Sędziszowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00  –  13:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie od publikacji ogłoszenia  – do dnia składania zgłoszeń, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności,  zapoznać się z następującymi dokumentami: Umową Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2022 rok oraz sprawozdaniem z działalności Spółki za 2022 rok.

2. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul Dworcowa 19, 28-340 Sędziszów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie”.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 8 maja 2024 roku o godz. 13-ej ( decyduje data i godzina doręczenia do siedziby Spółki w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 19 ).

4. Zgłoszenie kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

5. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 14 dni od upływu terminu przyjmowania zgłoszeń spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu. Po zapoznaniu się z ofertami zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w Sędziszowie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20 w terminie do dnia 31 maja 2024r.  

6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

7. Zastrzega się prawo zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany miejsca rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zgłoszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – według informacji telefonicznej lub informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.

8. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną o niniejszym powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza odeśle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

9. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

1) wiedza w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa, 

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,                          

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach komunalnych,

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 

6) wiedza i doświadczenie z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży  i public relations.

10. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki odeśle złożoną przez nich dokumentację przesyłką poleconą.

11. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postepowaniu kwalifikacyjnym.

12. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia najlepszego kandydata.

13. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

14. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem danych osobowych (dalej ADO) ujawnionych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Sędziszowie jest Spółka Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie;

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział i będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust 1 lit. B RODO czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed umownych,

b) art. 6 ust 1 lit. C RODO czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,

c)  art. 6 ust 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO ( uzasadnionym  interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa);

3) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;                                                                       

4) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) uprawnione organy publiczne, 

b) podmioty dostarczające korespondencję, 

c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;

5) Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania.

6) Informujemy o przysługującym prawie do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych.

7) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@czi24.pl