Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124, 124a, 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65), Starosta Jędrzejowski

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie:

  1. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych nr:

nr 48012, 481 położonej w obr. Sosnowiec gm. Sędziszów,
nr 257 położonych w obr. Słupia Jędrzejowska, gm. Słupia Jędrzejowska,
nr 189/3, 189/5 położonej w obr. Rożnica gm. Słupia Jędrzejowska,

w celu przebudowy napowietrznej linii 11 O kV rela’cji Sędziszów – Szczekociny.

2. zobowiązania do udostępnienia nieruchomości oznaczonej nr 830, położonej w obr. Potok Wielki gm. Jędrzejów w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN i nn oraz stacji transformatorowej SN/nN

Powyższe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowych nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, pokój. nr 206, tel. (041 )386-21-38 wew. 67.

Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowych sprawach bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.