W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sędziszów w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr BM.120.19.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 10 lutego 2023 r. ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów:

  1. Planuje się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszańcami Gminy Sędziszów w terminie: od dnia 13 lutego 2023 r. do dnia 16 lutego 2023 r.
  2. Uwagi, opinie, propozycje zmian można składać wyłącznie na Formularzu Konsultacji Społecznych.
  3. Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów wraz z Formularzem Konsultacji Społecznych wyłożony jest do publicznego wglądu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 8 w terminie konsultacji.
  4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie na tablicach ogłoszeń M-GOPS w Sędziszowie oraz Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.
  5. Zarządzenie Burmistrza Sędziszowa w sprawie konsultacji dostępne jest w odrębnym pliku zamieszczonym pod niniejszą Informacją.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Sędziszów można uzyskać pod nr tel: 413812169.

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie