Na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia,

że na wniosek złożony w dniu 22 stycznia 2024 r. (uzupełniony 7 lutego 2024 r.), przez
Panią Justynę Załawę, prowadzącą działalność – Firmę Handlowo – Usługową „DIAGNOCAR” Justyna
Zaława, Bonowice 56A, 42- 445 Szczekociny, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
przemysłowych, pochodzących z projektowanej, bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na
dz. ewid. nr 466/1 w msc. Swaryszów, gm. Sędziszów oraz na wprowadzanie wód opadowych lub
roztopowych z terenu myjni za pośrednictwem projektowanych trzech studni chłonnych do ziemi.

Poniżej pełna treść zawiadomienia: