Zapraszam na XLIX sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) na dzień 29 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji nr XLVII/2022 z dnia 23.06.2022 r. oraz sesji nadzwyczajnej nr XLVIII/2022 z dnia 08.07.2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sędziszowa w okresie międzysesyjnym.
7. Wystąpienie Prezesa SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, mające na celu poinformowanie o postępach prac związanych z budową na terenie miasta Sędziszów lokali mieszkalnych.
8. Uchwała w sprawie powierzenia spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie obowiązkowych zadań własnych Gminy w realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem budowy mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu.
9. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sędziszów na okres 25 lat w drodze bezprzetargowej.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Sędziszowa na zmianę Umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 30 grudnia 2011 roku i zawarcie jej w formie aktu notarialnego.
12. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziszów, w roku szkolnym 2022/2023.
13. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2022-2032.
14. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2022 rok.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Mysiara

Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<