Jesteś tutaj:

Informacja na temat projektu: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów”

W obecnych czasach nowe technologie towarzyszą młodzieży zarówno w nauce, jak i w czasie wolnym. Młode pokolenie nie wyobraża sobie kontaktów koleżeńskich, zabawy, ale również zdobywania wiedzy bez dostępu do Internetu i wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji, które wspierają rozwój wszystkich obywateli. To najważniejsze umiejętności, które każdy człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Gmina Sędziszów realizowała już projekty edukacyjne w szkołach, dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych, a teraz mając na uwadze szybki rozwój technologii i zainteresowania samych uczniów chcemy właśnie rozwijać kompetencje cyfrowe.

Beneficjentami naszego projektu są nie tylko uczniowie, którzy sami garną się do poszerzania i stosowania nowoczesnych technologii, ale również nauczyciele, którzy będą efektywnie korzystać z zasobów Internetu na zajęciach, aby nadążyć za potrzebami młodzieży w zakresie nowych sposobów komunikowania się w cyfrowym świecie.

Projekt Gminy Sędziszów pod nazwą „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów” realizowany będzie w trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie , Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie oraz Szkole Podstawowej w Pawłowicach. W placówkach tych będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów (tj. język polski, język angielski, matematyka, informatyka) i szkolenia dla nauczycieli w zakresie budowania kompetencji cyfrowych oraz zwiększenia wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w okresie od września 2018 roku do czerwca 2020 roku.

Ogółem wartość projektu 680 672,50 zł , z tego wnioskowane dofinansowanie 600 467,50 zł.
Zarządzenie BM.120.91.2018
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW” w ramach RPOWŚ 2014-2020
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Dzięki podjętym działaniom zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów z procesu spalania do atmosfery. Projekt zakłada m.in. w kompleksową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, wykonanie ocieplonego dachu wielospadowego w miejsce istniejącego stropodachu służące ulepszeniu termomodernizacyjnemu budynku, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej, montaż instalacji fotowoltaicznych, klimatyzacji i wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja), modernizację c.o, modernizację oświetlenia.

Cele projektu i planowane działania są zgodne z celami priorytetu/działania określonymi w RPOWŚ na lata 2014-2020 jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wartość projektu ogółem 1 208 282,59zł

 
„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - etap II”

Podpisanie umowy w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 ”Gospodarka wodno-ściekowa” z beneficjentem Gminą Sędziszów, na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie- etap II”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi: 24 749 577,34 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 14 844 060,21 PLN.

Projekt stanowi kontynuację prowadzanych od kilku lat na terenie miasta i gminy Sędziszów działań z zakresu gospodarki wodnościekowej. Aglomeracja zostanie skanalizowana w 100%. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji obejmującej Sędziszów, Szałas, Tarnawę i z gminy Słupia Jędrzejowska: Słupię Jędrzejowską, Rawkę, Wywłę, Nową Wieś. Oczyszczalnia oraz sieć kanalizacyjna służyć będzie jako zorganizowany system kanalizacji ściekowej dla bezpośrednich adresatów projektu:mieszkańców jak również obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu braku zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,likwidacji zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego (w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych) oraz podniesienia standardu warunków życia mieszkańców tych obszarów.
 
Zadanie 1
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie o przepustowości średniej dobowej 1500 m3/d i 11 097 RLM w miejscowości Sędziszów, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski obejmująca: budynek oczyszczalni ścieków, budynek socjalnotechniczny, zbiorniki retencyjne, wylot ścieków oczyszczonych z kratą stalową, wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni, biofiltr, pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Zadanie 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II.
Dla realizacji tego zadania projektowane są kanały sanitarne główne do granic nieruchomości. Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie grawitacyjno – tłoczna. Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Sędziszowie o przepustowości 1500 m3/d. Kanały grawitacyjne ok.8109 mb Rurociągi tłoczne ok.2677 mb Pompownie ścieków – szt.7
 
W dniu 27 marca 2018 r. Gmina Sędziszów podpisała z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 umowę nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 o dofinansowanie Projektu pn: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 5.649.158,53 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 2.999.812,06 PLN.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 220 wniosków na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 806kW i 135 wniosków na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 474,60kW.

Przedmiotem projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sędziszów. Projekt zakłada budowę 220 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 806 kWp. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE wyniesie 801,49 MWhe/rok. Ponadto, projekt zakłada budowę 135 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 474,60 kW. Produkcja energii cieplnej z nowo budowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 759,36 MWht/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) wyniesie 862,68.

Celem projektu jest zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, polepszy warunki życia mieszkańców gminy poprzez redukcję zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2, emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej ze źródeł odnawialnych.
Dofinansowanie projektu z UE: kwota 2 999 812,06 PLN.
Wartość ogółem projektu: 5 649 158,53 PLN.

Cele projektu oraz zaplanowane w nim działania są zgodne z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia i celem szczegółowym Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO WŚ na lata 2014-2020.

 
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.