Jesteś tutaj:
Rekordowy, kreatywny i zapewniający rozwój – budżet 2018 roku
2018-01-03
Podczas sesji Rady Miejskiej Sędziszowa w dniu 28 grudnia 2017 roku radni przyjęli budżet na 2018 rok, który jest kontynuacją wielu wcześniej rozpoczętych dużych zadań inwestycyjnych jak również noworozpoczynanych zadań w bieżącym roku.

Po raz pierwszy w nowej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego głosowano nad budżetem roku przyszłego. Plan finansowy to najważniejszy dokument dla działania gminy na dany rok. Również po raz pierwszy przy negatywnej opinii komisji budżetowej, a przy pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. W trakcie głosowania obecnych było 13 radnych, a za budżetem głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciw:  P. Jan Strzelec, P. Rafał Dębicki, P. Bożena Wójcik, P. Marek Żelezik (przewodniczący i członkowie komisji budżetowej).

To rekordowy budżet pod względem wielkości tak dochodów jak i wydatków. Główne zalety budżetu na 2018 rok to dbałość o zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego oraz oszczędne wydawanie środków. Jest to budżet ambitny, wymagający, kreatywny i służący rozwojowi gminy i mieszkańców na kolejne pokolenia.

Na 2018 rok dochody gminy Sędziszów stanowią kwotę 64 091 098,75 zł, a wydatki  71 062 360,87 zł. Deficyt (różnica między dochodami a wydatkami) to 6 971 262,12 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 64 091 tys. zł składają się:
  • dochody bieżące w kwocie         49 862 tys. zł tj. 77,80 % ogółem planu,
  • dochody majątkowe w kwocie  14 229 tys. zł tj. 22,20 % ogółem planu (środki finansowe pozyskane z zewnątrz).
Na rok 2018 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 71 062 tys. zł, w tym:
  • wydatki bieżące w kwocie 42 049 tys. zł tj. 59,17 % ogółem planu wydatków,
  • wydatki majątkowe w kwocie 29 013 tys. zł tj. 40,83 % ogółem planu wydatków.
 
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota  7 813 tys. zł i jest to nadwyżka operacyjna przeznaczona na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetu głównie wynika z zapewnienia udziału własnego w trzech projektach inwestycyjnych tj.
  • kanalizacja II etap udział  1 748 tys. zł,
  • wodociągi udział gminy   1 609 tys. zł,
  • budowa nowej oczyszczalni ścieków udział gminy 2 662 tys. zł

Wydatki przedstawiają się następująco:
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to największy co do wielkości dział na który w tegorocznym budżecie przeznaczono kwotę  22 000 tys. zł w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód  6 210 zł,  a w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap II 5 030 zł, budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie  7 615 tys. zł, rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa 200 tys. zł, dobudowa oświetlenia kablowego w Sędziszowie ul. Słoneczna i Wesoła 30 tys. zł, wymiana słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe Os. Na Skarpie 52 tys. zł, budowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Leśna 60 tys. zł, rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa 100 tys. zł, instalacja systemów odnawialnych źródeł energii 5 660 tys. zł, przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe ul. Dworcowa 100 tys. zł.

Oświata i wychowanie to drugi co do wielkości dział wydatków budżetu opiewający na 13 944 tys. zł. Środki te są przeznaczone na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania opieki edukacyjno – wychowawczej młodego pokolenia. W zakresie inwestycji przewidziano modernizację konstrukcji elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach 248 tys. zł.

Rodzina to nowy dział powstały od 2017 roku budżetowego opiewający na kwotę 11 549 tys. zł. Wypłacane tu będą świadczenia wychowawcze w kwocie 7 630 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 3 713 tys. zł. Dotacja z Budżetu Państwa na to zadanie to kwota 11 368 tys. zł.  Środki własne to 181 tys. zł.

W dziale transport wydatki wyniosą 2080 tys. zł, z tego zaplanowano inwestycje na drogach za łączną kwotę 1 226 tys. zł z uwzględnieniem środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw.

Za tę kwotę zostaną odbudowane drogi w miejscowościach: Aleksandrów, Boleścice – Piołunka, Czekaj – Przełaj, Podsadek, Mstyczów, Piła, Gniewięcin, Zielonki, Łowinia, Jeżów, Białowieża, Przełaj Czepiecki, ul. Kielecka, przebudowa parkingu przy dworcu PKP i przebudowa dróg wewnętrznych w osiedlach min. ul. Orzechowa, obok bloku Nr 11 Na Skarpie, bok od ul. Leśnej. Zakresy robót na poszczególnych odcinkach są różne, co do długości i technologii wykonania. Rzeczowo obejmują położenie nakładek bitumicznych, utwardzenie kruszywem czy odbudowę lub udrożnienie rowów. Partycypacja do odbudowy dróg powiatowych wyniesie 480 tys. zł, przeznaczona głównie na wsparcie przebudowy drogi powiatowej w rejonie przejazdu kolejowego w kierunku Pawłowice i Zagaje , z zakresem poszerzenia jej, z wydzieleniem lewoskrętu oraz budowy chodników przy drogach powiatowych.

Administracja publiczna będzie kosztować 9 433 tys. zł z tego 3 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego.

W dziale kultura zaplanowano kwotę w wysokości 1 361 tys. zł. W ramach tej kwoty będą finansowane prace prowadzone na obiektach użyteczności publicznej w poszczególnych miejscowościach jak; modernizacja świetlic wiejskich w Borszowicach, Tarnawie oraz finansowanie Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie, Biblioteki Gminnej 915 tys. zł, dotacja do budowy świetlicy w Mierzynie – 100 tys. zł, termomodernizacja budynku SCK – 100 tys. zł.

Kultura fizyczna  jako dział zabezpieczający potrzeby sportu i rekreacji otrzymała do dyspozycji ogólną kwotę 2 693 tys. zł i w dziale tym w bieżącym roku na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 120 tys. zł w tym zakup programu komputerowego (basenowego) 12 tys. zł, wykonanie 100 m2 kostki w Łowini środki własne (6 tys. fundusz sołecki). Na utrzymanie OSiR przeznaczono kwotę 2 137 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej ( dotacja dla podmiotów realizujących zadania sportu) 245 tys. zł, zakup hali namiotowej na Bazę TKR – 96 tys. zł.

Na pomoc społeczną w tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 3 142 tys. zł w tym dotacja na zadania zlecone to kwota 467 tys. zł, na realizację zadań własnych 578 tys. zł, a wysokość środków własnych z budżetu gminy to 2 097 tys. zł. Wydatkowanie środków dotyczyć będzie funkcjonowania MGOPS w wysokości 1 050 tys. zł, dotacja dla podmiotu realizującego zadania Środowiskowego Domu Samopomocy 420 tys. zł, a pozostałe środki są przeznaczone na zabezpieczenie socjalno bytowe dla potrzebujących mieszkańców gminy.   

Rolnictwo to dział który budżet gminy będzie kosztował 3 232 tys. zł.

W dziale tym są finansowane zadania budowy wodociągów w miejscowościach: Mstyczów – II etap, Podsadek –Jeżów (II etap), Białowieża, Krzelów – Czekaj, Łowinia, Mstyczów – Przełaj, Przełaj Czepiecki. Łącznie 2 839 tys. zł. Pozwoli się to zbliżyć się do osiągnięcia 100 procentowego zwodowania gminy.  Wymienione wyżej tereny, to ostatnie białe plamy, które częściowo lub w całości nie mają rozprowadzonej sieci wodociągowej.

Działalność usługowa ( utrzymanie cmentarzy) zaplanowano kwotę 35 tys. zł w tym opieka nad miejscami narodowej, cmentarzami wojennymi 25 tys. zł, środki pochodzą z dotacji wojewody.

Gospodarka mieszkaniowa na to zadanie przeznaczono 188 tys. zł, w tym zaplanowano zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynków na osiedlu Drewnianym 100 tys. zł, podłączenie do CO budynku przy ul. Kościuszki 3 – 20 tys. zł.

Na obsługę zabezpieczenia przeciw pożarowego utrzymania jednostek OSP wydatkujemy 248 tys. zł, a na obronę cywilną 16 tys. zł,    dotacja dla Policji 15 tys. zł.  Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 15 tys. zł,  a na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 192 tys. zł. Obsługa długu wyniesie kwotę 535 tys. zł.

Utworzono trzy rezerwy: ogólną na kwotę 100 tys. zł, na zarzadzanie kryzysowe 140 tys. zł oraz na realizację inicjatyw lokalnych 30 tys. zł.

Zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów na kwotę 8 051 tys. zł oraz spłatę pożyczki SPEC 250 tys. zł. Rozchody budżetu czyli spłatę kredytów na kwotę 1 330 tys. zł udzielenie pożyczek krótkoterminowych 200 tys. zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 to kwota 22 497 783 zł i w stosunku do planu dochodów 2018 roku to 35,10% a po odjęciu pożyczki udzielonej dla SPEC Sędziszów na kwotę 1 800 tys. zł to faktyczne zadłużenie gminy stanowi kwotę 20 697 783 zł to stanowi 32,29% planu dochodów 2018 r. Jeżeli założymy, że będzie w 100% wykonany plan dochodów i wydatków w 2018 roku to zadłużenie gminy  wyniesie  29 219 045,12 zł tj. 45,59% ogółem dochodów, i znów po odjęciu pożyczki dla SPEC to będzie kwota 27 419 045 zł tj. 42,78% dochodów roku 2018.   

Uchwalenie budżetu gminy jest przyjęciem planu dochodów (czyli jakie środki gmina pozyska) i wydatków (czyli na co chce je wydać), zawsze należy pamiętać, że realizacja tych planów jest uzależniona od wielu czynników jakie zaistnieją w trakcie roku.

Po pierwsze jaka będzie kondycja gospodarki gminy i czy wpłyną zaplanowane dochody. Wydatki winny równać się dochodom. Wydajemy ile mamy. Środki zewnętrzne takie jak kredyty czy pożyczki muszą mieścić się w ryzach ustawy o finansach publicznych. I wreszcie element tej układanki bardzo istotny, jakie będą możliwe i dostępne środki ze wsparcia środkami UE lub środkami budżetu państwa. Wszystko to warunkuje, iż w trakcie roku budżet (plany) będzie modyfikowany.

Finanse gminy są bezpieczne i w żadnym z podstawowych wskaźników nie zbliżają się ani na chwilę do krytycznego pułapu przewidzianego przez ustawodawcę.

 
Lucyna Nahajczuk
Skarbnik gminy
Link do nagrania: https://youtu.be/BXoU1SX28Eg

 

Czytano: 567 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.